Cube - Baldy & Kawa

Regulamin Boulderowni

Wspinaczka sportowa oraz bouldering stanowią sport podwyższonego ryzyka. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jednakże nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności bouldering może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia. Korzystanie z Boulderowni CUBE odbywa się na własną odpowiedzialność wspinających.

Boulderownia CUBE prowadzona jest przez CUBE WALLS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie („CUBE WALLS”).

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pisemnej akceptacji oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Rodzice / opiekunowie osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia korzystającej z Boulderowni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pisemnej akceptacji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie osobie niepełnoletniej.
 • Niezależnie od powyższego, zakup biletu wstępu lub rozpoczęcie korzystania z Boulderowni jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Grupy zorganizowane mogą korzystać z Boulderowni wyłącznie za uprzednią zgodą personelu.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej lub szkoleniowej w obrębie Boulderowni może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą obsługi.
 • W przypadku organizacji wydarzeń w Boulderowni, część Boulderowni lub poszczególne ściany mogą być wyłączone z ogólnodostępnego użytku korzystających. Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie przez zakupem biletu wstępu.

OGRANICZENIA WIEKOWE:

 • Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z Boulderowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą korzystać z Boulderowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, oraz wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej - instruktora, opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej sprawującej opiekę. Osoby poniżej 16 roku nie mogą samodzielnie korzystać z Boulderowni.,
 • Odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich ponoszą wyłącznie rodzice bądź ich opiekunowie. Korzystanie z Boulderowni przez dzieci lub młodzież poniżej 18 roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica / opiekuna odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica / opiekuna.
 • Boulderownia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Powierzenie opieki personelowi Boulderowni uzależnione jest od dostępności tej usługi. W tym celu niezbędne jest uprzednie porozumienie z personelem i uzyskanie wyraźnej akceptacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Osoby wspinające się po raz pierwszy lub niemające wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przy wspinaniu i boulderingu powinny zgłosić ten fakt obsłudze przed rozpoczęciem wspinania.
 • Osoby zachowujące się nieodpowiednio, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte z Boulderowni.
 • Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są każdorazowo do niezwłocznego podporządkowania się nakazom obsługi Boulderowni.
 • Przy korzystaniu z Boulderowni obowiązuje stosowanie obuwia wspinaczkowego lub innego obuwia sportowego, a także odpowiedniego stroju, niezawierającego twardych elementów bądź twardych przedmiotów w kieszeniach.
 • W obrębie Boulderowni obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • pozostawania w strefie upadku ze ściany, wspinania, siedzenia lub przechodzenia po materacach pod osobami wspinającymi się;
  • pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na materacach w strefie upadku ze ściany;
  • samodzielnego odkręcania lub przekręcania chwytów;

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Osoby wspinające się po raz pierwszy lub niemające wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przy wspinaniu powinny zgłosić ten fakt obsłudze przed rozpoczęciem wspinania.
 • Osoby zachowujące się nieodpowiednio, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte z Boulderowni.
 • Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są każdorazowo do niezwłocznego podporządkowania się nakazom obsługi Boulderowni.
 • korzystania z elementów konstrukcyjnych ściany podczas wspinania;
 • wspinania z biżuterią na dłoniach, w zegarkach lub z innymi elementami ubioru stwarzającymi zagrożenie dla wspinającego bądź dla otoczenia;
 • wspinania w nieodpowiednim obuwiu lub bez obuwia, w nieodpowiednim stroju, zawierającym twarde elementy lub z twardymi przedmiotami w kieszeniach;
 • wspinania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia broni lub przyrządów ostrych i niebezpiecznych.
 • Wszelkie zauważone nieprawidłowości techniczne, usterki lub obluzowane chwyty należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 • Dozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren obiektu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu obsłudze oraz odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia (np. smycz, kaganiec). Zabrania się wprowadzania zwierząt w obręb strefy upadku ze ściany wspinaczkowej oraz na materace asekuracyjne.
 • W trosce o zdrowie i komfort korzystających z Boulderowni, osoby z widocznymi objawami przeziębienia lub innych podobnych chorób, mogą zostać nie wpuszczone lub mogą zostać poproszone o opuszczenie Boulderowni.

RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Korzystający z Boulderowni jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia rzeczy osobistych. Podmiot prowadzący Boulderownię nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z zaniedbań korzystających z Boulderowni w tym za rzeczy pozostawione lub zgubione w Boulderowni, szatni bądź poczekalni. Przedmioty cenne lub mogące ulec zniszczeniu (telefon, aparat itp.) należy odpowiednio zabezpieczyć lub pozostawić poza obiektem CUBE. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji CUBE. Rzeczy znalezione wydawane są po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 • Każda osoba korzysta z Boulderowni na własną wyłączną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając swoje możliwości, umiejętności oraz stan zdrowia. Dotyczy to również rodziców i opiekunów wyrażających zgodę na korzystanie z Boulderowni przez osoby niepełnoletnie oraz osób sprawujących nadzór nad nimi podczas wspinania. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice / opiekunowie. Odpowiadają oni również w pełnym zakresie za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie.
 • Osoba korzystająca z Boulderowni lub rodzice / opiekunowie prawni osób niepełnoletnich akceptują fakt, iż CUBE WALLS nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym uszkodzenia ciała) wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, a także za inne szkody powstałe wskutek korzystania z Boulderowni. Jednocześnie ww. osoby zrzekają się wszelkich roszczeń względem CUBE WALLS lub innym podmiotom, dotyczących szkód powstałych w związku z korzystaniem z Boulderowni.
 • CUBE WALLS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub nieprawidłowego korzystania z Boulderowni.
 • Każda osoba korzystająca z Boulderowni zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących uprawianie wspinaczki sportowej.
 • Osoby podejmujące wspinaczkę rozumieją i akceptują fakt, że to ostatecznie ich indywidualne działania i interakcje tych działań decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w Boulderowni.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wypadków, zdarzeń losowych, dostrzeżenia nieprawidłowego zachowania osób korzystających z Boulderowni lub ich opiekunów, bądź też zaobserwowania jakichkolwiek wad Boulderowni, należy niezwłocznie powiadomić personel CUBE.
 • W celach bezpieczeństwa podmiot prowadzący Boulderownię zastrzega możliwość stosowania monitoringu wizyjnego.

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK:

 • Administratorem danych osobowych jest CUBE WALLS. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych dostępna jest w recepcji Boulderowni.
 • Osoby korzystające z Boulderowni lub rodzice / opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób korzystających z Boulderowni zarejestrowanego podczas pobytu dla celów promocji Boulderowni i działalności CUBE WALLS. Zgoda obejmuje wyłącznie zamieszczanie zdjęć na: stronie internetowej CUBE oraz CUBE WALLS oraz ich profilach internetowych w mediach społecznościowych. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Jednocześnie ww. osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CUBE WALLS w ww. zakresie dotyczącym wykorzystania wizerunku.

FORMUŁA DO LISTY OBECNOŚCI:

Wspinaczka sportowa oraz bouldering stanowią sport podwyższonego ryzyka. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie Regulaminu, jednakże nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności bouldering może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia. Korzystanie z Boulderowni CUBE odbywa się na własną odpowiedzialność wspinających.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść. Oświadczam, iż korzystam z Boulderowni CUBE na własną wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.